Domena www.akademiachemii.pl jest własnością firmy AKADEMIA CHEMII Łukasz Lijewski; NIP: 6060063303; REGON: 368163412

§1 Definicje

W ramach niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 kodeksu cywilnego),
Operator Płatności – Płatności są obsługiwane firmę PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu oraz przez firmę PayPro SA z siedzibą pod adresem ul. Kanclerska 15 w Poznaniu
Regulamin – niniejszy regulamin, który jest dostępny pod adresem http://akademiachemii.pl/regulamin

§2 Postanowienia wstępne

Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów elektronicznych, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną zgodnie z § 3 Regulaminu.
Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.
Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:

  • dostęp do Internetu,
  • standardowy system operacyjny,
  • standardowa przeglądarka internetowa,
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail.

4. Do korzystania z produktu elektronicznego konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:

  • dostęp do Internetu,
  • standardowy system operacyjny,
  • standardowa przeglądarka internetowa,
  • standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader),
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail.

5. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.

6. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Sklepie.

7. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto i są podane w polskich złotych.
8. Na ostateczna cenę zamówienia składa się cena za produkt oraz ewentualny koszt dostawy.

9. Oferowane na stronie kursy (produkty) przeznaczone są jedynie dla użytku jednej osoby (kupującego). Zabronione jest korzystanie z jednego konta (przypisanego na dany adres e-mail) przez więcej niż jedną osobę.

§3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca umożliwia Kupującemu zawarcie umowy:

o dostarczenie produktów elektronicznych dostępnych w Sklepie, w postaci treści cyfrowych;

Zawarcie umowy możliwe jest bez posiadania konta w Sklepie. Procedura zawarcia umowy opisana jest szczegółowo w § 5 Regulaminu.

§4 Prawa własności intelektualnej

Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że produkty materialne i elektroniczne dostępne w Sklepie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują 3 Sprzedawcy.
Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie produktów elektronicznych przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do produktów elektronicznych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§5 Zawieranie umowy

W celu zakupu elektronicznego, Kupujący musi podjąć następujące kroki:

wejść w zakładkę na stronie „Kup kurs!”
dodać produkt lub produkty do koszyka, klikając w przycisk „Kup ten kurs”
wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności;
zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
kliknąć w przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ”.
wykonać przelew bankowy na wskazany przez Sprzedającego numer rachunku lub:
po wybraniu Operatora Płatności i kliknięciu w przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty za wybrane produkty.

2. Po kliknięciu przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ” Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą uważa się umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci wybranych produktów elektronicznych,
3. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu.
4. Kupujący może dokonać dopłaty samodzielnie poprzez przelew bankowy w tytule podając nr zamówienia lub może skorzystać w tym celu ponownie ze Sklepu.

5. Standardowy okres umowy na korzystanie z materiałów to 40 tygodni. Okres umowy korzystania z serwisu może zostać w niektórych przypadkach wydłużony o czym informację można znaleźć na stronie sklepu.

§6 Zerwanie umowy

Sprzedający zastrzega sobie prawo o zerwaniu umowy w przypadku niewystarczającej ilości zamówień.
W przypadku zerwania umowy Sprzedający zobowiązuje się oddać całą kwotę zamówienia na konto Kupującego.
Sprzedający może zerwać umowę w przypadku nieprzestrzegania przez Kupującego warunków umowy, tj. powielanie materiałów cyfrowych dalej; udostępnianie ich osobom trzecim oraz w przypadku wszelkich innych nieprawidłowości wynikających z zasad prawa. W takim przypadku Sprzedający albo: -oddaje równowartość ceny zapłaconej przez Kupującego pomniejszonej o ilość tygodni, które upłynęły od momentu zakupu kursu, tj. jeżeli umowa zostanie zerwana w 4 tygodniu trwania kursu, Sprzedający odda Kupującemu 36/40 ceny zapłaconej przez Kupującego; – albo blokuje dostęp do serwisu z jednoczesnym zawiadomieniem do Policji i rozpoczęciem sprawy karnej – w przypadku, gdy Kupujący dokona znacznego naruszenia praw autorskich i własności intelekturalnej Kupującego

§7 Płatności

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu oraz PayPro SA z siedzibą pod adresem ul. Kanclerska 15 w Poznaniu
Możliwe jest także wykonanie przelewu bezpośrednio na rachunek Sprzedającego.
Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Konsumenta lub Klienta.
Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych lub przelewem bankowym następuje po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego.

§8 Dostawa

Dostawa zakupionego produktu elektronicznego nastąpi poprzez wysyłkę na adres e-mail podany w formularzu zamówienia linku pozwalającego na ściągnięcie produktu elektronicznego lub kodu dostępu do produktu.
W przypadku przedsprzedaży klient po opłaceniu zamówienia otrzyma produkt w czasie zgodnym z liczbą dni do emisji , podany w opisie produktu
W sprzedaży regularnej Dostawa nastąpi niezwłocznie po dokonaniu płatności przez Kupującego, nie później niż w ciągu 24 godzin od dokonania płatności.

§9 Odstąpienie Konsumenta od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. W sytuacjach wyjątkowych istnieje możliwość odstąpienia za porozumieniem stron – w tej sprawie proszę pisać wiadomości prywatne.

§10 Odpowiedzialność za wady

Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

§11 Dane osobowe – pliki cookies – polityka prywatności

Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.
Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https:// https://akademiachemii.pl/polityka-prywatnosci/

§12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
W przypadku zgłoszenia reklamacji przez kupującego do sprzedawcy, reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 5 dni roboczych.
Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§13 Postanowienia końcowe

Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.

W ostateczności sprawę rozstrzyga sad właściwy miejscowo i rzeczowo.